Trainingsovereenkomst

Trainings overeenkomst

Artikel 1. De overeenkomst

1.1 De overeenkomst houdt in dat Michel Marée personal training (de personal trainer) met de klant voor de duur van overeenkomst een personal training onder professionele begeleiding verzorgt aan de hand van een persoonlijk trainingsschema. Op basis van de gegevens uit de verschillende tests en de besproken doelstellingen, wordt vervolgens een plan van aanpak voor de klant opgesteld. De trainingsschema’s worden volledig aan uw persoonlijke wensen en uw mogelijkheden aangepast.   

1.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.    

1.3 De trainingen worden afhankelijk van het trainingsschema gegeven met professionele trainingshulpmiddelen als Bosu, TRX, Speed Ladders, Kettlebells, Medicine Balls en Powerbags. Tijdens de trainingen ligt de nadruk op functionele, alledaagse oefeningen en bewegingspatronen.  

Artikel 2. Duur van de overeenkomst / annulering / ontbinding.

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de aangegeven tijd op het inschrijf formulier en wordt nadien telkens in samenspraak per pakket verlengd,

2.2 Het aantal uren dat gevolgd moet worden voor de personal training formule volgens het trainingsschema, moet binnen de aangegeven duur hebben plaats gevonden. Mits er onderling anders is afgesproken  

Artikel 3. Tarieven, betaling

3.1 Het totaal bedrag van de overeenkomst / factuur dient voor de aanvang van de eerste training van de maand in zijn geheel te zijn voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Bij niet tijdige betaling is de klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de klant in verzuim is, worden alle normaliter voor de overeengekomen duur van de overeenkomst verschuldigde bedragen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen te worden waarna de klant de wettelijke rente vanaf de verzuim datum daarover verschuldigd is.  

3.3 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst, dan komen alle in verband daarmee door Michel Marée personal training te maken incasso- en andere (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de klant volgens de staffel BIK (buitengerechtelijke incassokosten).

Artikel 4. Annulering / ontbinding van de overeenkomst

4.1 Afspraken voor een training dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak in te halen zonder dat de klant recht heeft op teruggave van het verschuldigde tarief.  

4.2 Bij annulering door de klant van de personal training overeenkomst dient de klant 25 % van (het) de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag(en) te betalen over de resterende trainingen en/of diensten.  

4.3 Michel Marée personal training behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk de verschuldigde bedragen niet of te laat betaalt of anderszins toerekenbaar tekort schiet in diens verplichtingen uit de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

4.4 Iedereen wordt geacht zich te houden aan de in Nederland aanvaarde gedragsnormen en -waarden. Michel Marée Personal Training behoudt zich het recht voor deze normen en waarden naar eigen inzicht te interpreteren. Ernstige misdragingen door de klant kunnen leiden tot permanente ontzegging van de toegang tot de oefenruimtes en aangifte bij de politie. Michel Marée personal training behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5. Conditie van de klant / opschorting / voorschriften

5.1 De klant garandeert en verklaart dat hij/zij, behoudens de eventueel aan Michel Marée Personal Training meegedeelde gebreken, in goede lichamelijke en geestelijk conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.  

5.2 Is er sprake van een ernstige blessure of moet de klant een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst gedurende een maand of in ernstige gevallen voor de duur van herstel op te schorten / stop te zetten, mits dit tijdig aangegeven wordt. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. verkoudheid, vermoeidheid e.d. is het niet mogelijk de overeenkomst op te schorten / stop te zetten.

5.3 De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden. Evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

5.4 De klant is verplicht de door Michel Marée Personal Training gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de huisregels van de oefenruimtes waar de trainingen worden gegeven na te leven.  

Artikel 6. Overmacht en uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 In het geval dat Michel Marée Personal Training als gevolg van overmacht tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, dan heeft Michel Marée Personal Training de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. De betalingen worden alsdan opgeschort, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

6.2 Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Michel Marée Personal Training de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

6.3 De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen ontstaan zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van Michel Marée Personal Training. Michel Marée Personal Training is niet aansprakelijk voor ontstane blessures en de klant vrijwaart Michel Marée Personal Training in dergelijke gevallen.  

6.4 Michel Marée Personal Training heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de klant en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

6.5 Michel Marée Personal Training is niet aansprakelijk voor het verlies, beschadiging, diefstal en/of zoekraken  van persoonlijke eigendommen van de klant. Door de klant aangerichte schade aan eigendommen van Michel Marée Personal Training zullen worden verhaald op de veroorzaker.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en bij geschillen is de bevoegde rechter van de woonplaats van Michel Marée Personal Training van toepassing

Door ondertekenen van het inschrijfformulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.

MM Personal Training Studio fotorij